Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Privacy statement Onafhankelijke Taxateurs Nederland

Privacy statement

Verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens

Onafhankelijke Taxateurs Nederlands B.V.

Vredehofstraat 13 | 3761 HA Soest | 035 - 603 45 67 | www.otnl.nl

Mei 2018

 

1. Inleiding

Dit is de verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van Onafhankelijke Taxateurs Nederland B.V., gevestigd te Soest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59430141 (hierna: OTN). Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens OTN verwerkt, bijvoorbeeld wanneer je de website www.otnl.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

OTN verzamelt informatie:

 • via onze website - bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailgegevens;
 • tijdens vergaderingen met personeel of zakenrelaties, zoals het uitwisselen van visitekaartjes, of tijdens conferenties en zakelijke evenementen;
 • die u aan ons verstrekt met betrekking tot de diensten die wij leveren;
 • die wij gebruiken om uw identiteit te bevestigen, zoals een paspoort of een document ter bewijs van domicilie.

OTN verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Dit geldt ook voor telefonische en digitale correspondentie;
 • gegevens t.b.v. een sollicitatie;
 • gegevens over je gebruik van www.otnl.nl.

OTN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • de door u verstrekte persoonlijke informatie van huurders of van andere natuurlijke personen gebruiken om diensten namens u uit te voeren;
 • contactgegevens die u heeft verstrekt te gebruiken om op uw verzoeken te antwoorden;
 • documenten ter controle van identiteit te gebruiken om na te gaan wie u bent als voorwaarde voor het verstrekken van diensten en producten van OTN ter naleving van regelgevende en wettelijke vereisten;
 • wanneer u ons toestemming geeft, te gebruiken wij uw persoonlijke informatie om u te voorzien van marketing en advertenties over de diensten van OTN. U kan zich op elk moment hiervoor afmelden op de volgende link: info@otnl.nl;
 • u op de hoogte te brengen van diensten van OTN die u kunnen interesseren;
 • uw online ervaring zo vlot mogelijk te maken, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.otnl.nl voor meer informatie.

 

3. Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Wij baseren ons op een aantal verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke informatie. Dit omvat de verwerking van persoonlijke informatie waarbij het in ons rechtmatig belang is dit te doen, wanneer dit noodzakelijk is om een contract te kunnen naleven of wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen onder de arbeidswetgeving te kunnen uitvoeren. Wanneer dit in ons rechtmatig belang is, betekent dit dat wij persoonlijke informatie gebruiken om onze onderneming te runnen en om de diensten te verstrekken die van ons werden gevraagd. Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig werd verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die wettelijk noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

  

4. Delen van persoonsgegevens

OTN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OTN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. OTN verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:

 • werknemers van OTN die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
 • bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken, ondersteunen;
 • elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
 • officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

 

5. Bewaartermijnen

OTN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om legitieme zakelijke of wettelijke redenen. Wij zullen deze hierna veilig en beveiligd verwijderen. Indien u wenst dat wij uw informatie verwijderen, neem dan contact met ons op via info@otnl.nl.

 

6. Beveiliging gegevens

OTN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact door te mailen naar info@otnl.nl.

 

7. Gegevens inzien, wijzigen en bezwaar

Je kunt contact opnemen met OTN door te mailen naar info@otnl.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop OTN persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die OTN met betrekking tot jou verwerkt;
 • correctie in de persoonsgegevens die OTN met betrekking tot jou verwerkt;
 • verwijdering van de persoonsgegevens die OTN met betrekking tot jou verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens door OTN;
 • toestemming intrekken om gegevens te verwerken door OTN.

Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen uiterlijk vier weken beantwoord. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw bezwaar behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, indien van toepassing. Autoriteit Persoonsgegevens Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501.

 

8. Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

9. Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

 • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
 • Volstrekt onafhankelijk 
 • Onderbouwde taxatie 
 • Ook kleinere objecten 
 • In zeer korte tijd een RICS-taxatie