Onafhankelijke taxateurs van bedrijfsmatig onroerend goed
snel, secuur en scherp

Woordenlijst

BAR-methode
Volgens deze methode is de marktwaarde van een object gelijk aan de bruto markthuur gedeeld door het Bruto Aanvangs Rendement (BAR), ofwel in formulevorm: 

Waarde = bruto markthuur/BAR

Beschouwingsperiode
Voor het berekenen van de toekomstige opbrengsten en uitgaven behorende bij een vastgoedobject in een DCF-waardering, is het gebruikelijk om een tijdslijn van 10 jaar aangehouden. Deze 10 jaar omvat de beschouwingsperiode / tijdslijn waarop de waardering is gebaseerd.

Contant maken
Toekomstige uitgaven over een x-aantal jaren naar de huidige tijd berekenen. Op deze manier is het mogelijk te berekenen of bijvoorbeeld opbrengsten binnen een bepaalde termijn de kosten van een investering zullen dekken.

DCF-methode
De netto-contante-waarde-methode of terwijl discounted cash flow methode (DCF) is een methode voor een investeringsbeoordeling waarbij de toekomstig te ontvangen netto-opbrengsten (cash flows) van een te plegen investering teruggerekend worden naar contante waarden. De som van deze contante waarden wordt dan vergeleken met het te investeren bedrag.

Disconteringsvoet
De rekenrente waarmee in een DCF berekening toekomstige kasstromen contant worden gemaakt.

Eindwaarde
De marktwaarde aan het eind van de beschouwingsperiode die wordt gebruikt in de DCF-waardering. Voor de berekening van de eindwaarde dient de markthuur aan het begin van het jaar volgend op de beschouwingsperiode gedeeld te worden door het marktrendement bij desinvestering v.o.n. (exit yield) en gecorrigeerd te worden voor het kosten koper effect.

Exit yield
Een begrip waarmee het door de taxateur gehanteerde (aangenomen) bruto-marktrendement wordt aangeduid, zoals dat geldt voor het einde van de beschouwingsperiode van een DCF-berekening. Als einde van de beschouwingperiode geldt het veronderstelde moment van dispositie van het betreffende vastgoedobject (Ten Have, 2002, pag. 373).

Groeiverwachting
De te verwachten toekomstige waardegroei.

Initiële yield
De initiële yield, ook wel yield(BAR), omvat het bruto marktrendement van een woningcomplex. De bruto huur van het woningcomplex wordt uitgedrukt in een percentage van de bruto open marktwaarde met dezelfde peildatum.

Inkomsten
Inkomsten uit vastgoed bestaan uit de huurinkomsten die voortvloeien uit gebruik van ruimten zoals kantoorruimte, winkelruimte, woonruimte of parkeerplaatsen en uit hoofde van overige inkomsten waaronder wordt verstaan opstelpunten van antennes, reclameborden, BTW-compensatie en dergelijke.

IPD/ROZ Vastgoedindex
De IPD/ROZ Vastgoedindex is in 1995 gestart als een onafhankelijke Index en Benchmark voor vastgoedbeleggingen in Nederland met als doel het creëren van transparantie in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt en het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de vastgoedsector. De IPD/ROZ Vastgoedindex meet de rendementen op vastgoedobjecten en vastgoedportefeuilles op jaar- en kwartaalbasis en verschaft daarmee informatie over de netto huurinkomsten en waardeontwikkeling (IPD.nl).

IVBN
De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Kapitaalmarkt
Markt waarop financiële transacties plaatsvinden.

Kasstromen
Een overzicht aan liquide middelen welke een vastgoedobject in- en uitgaan. Het is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode.

Market evidence
Voorbeelden uit de markt zoals voltooide transacties.

Marktwaarde
Bij het taxeren van beleggingsvastgoed voor pensioenfondsen en grote beleggers wordt gevraagd naar de marktwaarde. Professor dokter Aart Hordijk heeft in 2008 een inaugurele rede geschreven over de marktwaarde van vastgoed. Zijn definitie van marktwaarde in deze inaugurele rede is:

'Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een op gepaste afstand tot elkaar staande bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing zou worden uitgeruild op de dag waarop de waarde ervan wordt bepaald, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.' (Hordijk, 2008)

NAR-methode
Volgens de methode is de marktwaarde van een object gelijk aan de netto markthuur gedeeld door het Netto Aanvangs Rendement (NAR), ofwel in formulevorm: Waarde = bruto markthuur-exploitatielasten /NAR

Pensioenfonds
Hiermee wordt een organisatie bedoeld die de premiegelden van haar leden belegd in verschillende beleggingscategorieën, waaronder vastgoed om zo te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenuitkeringen van haar leden.

Platform Taxateurs en Accountants (PTA)

Het Platform Taxateurs en Accountants is door de NBA opgericht om de kwaliteit van taxaties vastgoed te verbeteren. PTA heeft 28 aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van het taxatieproces en het opstellen van taxatierapporten zodat de gebruikers (banken, vastgoedeigenaren, beleggers, accountants en toezichthouders) meer waarde daaraan kunnen ontlenen. Onafhankelijke Taxateurs Nederland heeft de 28 aanbevelingen van PTA doorgevoerd in haar werkwijze en is daarmee PTA-proof. Meer weten over de PTA-werkwijze van  Onafhankelijke Taxateurs Nederland ? Bel 035 60 345 67 of laat uw gegevens achter op het contactformulier, dan nemen wij contact met u op.

RICS
RICS is de afkorting van Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS is opgericht in 1868 in Verenigd Koninkrijk en is tot op de dag van vandaag toonaangevend op vastgoedgebied met wereldwijd erkende taxatiestandaarden. RICS is wereldleider op het gebied van beroepskwalificaties wat betreft vastgoed, grond, bezit, bouw, omgeving en milieu. RICS verstrekt onafhankelijk advies aan leden, overheden en internationale organisaties op het gebied van vastgoed.

Het RICS Valuer Registration is hét kwaliteitsstempel voor taxateurs. RICS schrijft strikte regels voor met betrekking tot ethiek. RICS-taxateurs houden zich -bij het verrichten van taxaties- aan de taxatienormen van RICS (ook wel bekend als het ‘Red Book’). De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit. Onafhankelijke Taxateurs Nederland is een RICS regulated firm.

Taxatie-input
De gebruikte uitgangspunten / bedragen aan de hand waarvan de taxatie wordt opgebouwd.

Taxatie-uitkomsten
Parameters die ofwel als uitkomst uit de taxatiemethoden komen, ofwel als input worden gebruikt bij taxatiemethoden zoals de disconteringsvoet, IRR, Netto Aanvangsrendement (NAR), Bruto Aanvangsrendement (BAR), inkomsten, uitgaven, eindwaarde etc.

Totaalrendement
Som van direct (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) en indirect rendement (waardestijging van het pand)

Uitgaven
Er kunnen diverse soorten uitgaven worden onderscheiden. Hier zal een indeling plaatsvinden naar frequentie van betaling.
Allereerst zijn er de jaarlijkse uitgaven die een eigenaar dient te voldoen. Tot deze categorie behoren o.a. de premie opstalverzekering, ozb, beheerkosten, onderhoud, kosten zoals waterschapslasten en rioolheffing en erfpachtcanon.

Als tweede categorie zijn er kosten die verband houden met de expiratie van een huurcontract. Hier wordt ook huurderving als “uitgave” c.q kosten gezien. Tot deze categorie behoren leegstand bij expiratie, huurkorting/incentives bij nieuw contract, mutatiekosten, bemiddelingskosten verhuur en niet verrekenbare servicekosten.
De derde categorie zijn uitgaven die incidenteel plaatsvinden, hiertoe behoren kosten koper bij verwerving, kosten in verband met verkoop bezit aan einde van beschouwingsperiode, renovatie/groot onderhoud, kosten in verband met uitbreiding eigendom en (reservering) afkoopsom erfpacht.

VastgoedCert

De Nederlandse VastgoedCert organisatie is een onafhankelijk platform voor de registratie van gecertificeerde vastgoedmakelaars en –taxateurs. Om VastgoedCert-gecertificeerd te worden dient de kandidaat proeven van bekwaamheid af te leggen, zowel wat betreft de theorie als praktische situaties. Er zijn binnen VastgoedCert vijf “Kamers” (specialismen), waaronder Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. VastgoedCert laat klachten- en tuchtregelingen over aan de afzonderlijke brancheorganisaties.

Vastgoedmarkt
Volgens Van Gool, Jager en Weisz (2001) bestaat dé vastgoedmarkt niet: 'Door de ligging is iedere locatie, kavel of ieder gebouw uniek. Deze heterogeniteit leidt tot een groot aantal deelmarkten en maakt marktprocessen ondoorzichtig. Om de marktwerking toch zinvol te kunnen analyseren , is het segmenteren van onroerend goed markten van belang.' (pag. 109). 
In hoofdstuk 4: ‘Beleggen in direct onroerend goed’ van het boek Onroerend Goed als belegging van Van Gool, Jager en Weisz (2001) wordt uitgebreid omschreven welke deelmarkten kunnen worden onderscheiden, welke partijen een rol spelen en onder welke marktomstandigheden dit gebeurt. De samenvatting van dit hoofdstuk heeft geleid tot de onderstaande definitie: de huur- en koopmarkt van onroerend goed waarin beleggers en particulieren vastgoedobjecten verhandelen op basis van vraag en aanbod onder steeds veranderende marktomstandigheden.'

Waardering / taxatie
Het toekennen van een financiële waarde aan een vastgoedobject.

Woningcomplexen
Onder het begrip woningcomplexen wordt verstaan: een object, bestaande uit één of meer wooneenheden, bestemd voor verhuur waarvan het aandeel van de woningfunctie in de bruto markthuur van het object groter is dan 50% en het 2e gebruik kleiner is dan 25% (IPD, 2011). Concreet betekent dit een complex dat bestaat uit één of meerdere woningen (appartementen en/of eengezinswoningen).

Vraag nu het gratis boekje aan “Vastgoed en Taxatie” van auteur Herman G.M. Wentzel MRE MRICS RT

Vraag nu een offerte aan voor de taxatie van uw commercieel vastgoed.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Efficiënt en laagdrempelig

  • Voor alle taxaties van commercieel vastgoed
  • Volstrekt onafhankelijk 
  • Onderbouwde taxatie 
  • Ook kleinere objecten 
  • In zeer korte tijd een RICS-taxatie